หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • *** สำนักประธานศาลฎีกา 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร A ชั้น 2 และ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ***ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ และคำแนะนำของประธานศาลฎีกา
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ
 1. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้ายมาตรฐานการรายงานคดี พ.ศ. ๒๕๖๐
 2. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการคืนค่าขึ้นศาล พ.ศ. ๒๕๕๓
 3. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติต่อพยาน พ.ศ. ๒๕๔๘
 4. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการคุ้มครองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
 5. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๘
 6. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเด็ก หรือเยาวชนซึ่งถูกดำเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
 7. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเรียกคืนสำนวนคดีและการโอนสำนวนคดี พ.ศ. ๒๕๔๗
 8. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยแนวปฏิบัติสำหรับผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบในราชการของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. ๒๕๔๖
 9. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวัน และแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. ๒๕๔๖
 10. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการออกหมายขังในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๕
 11. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการออกหมายจับและหมายค้นในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๕
 12. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๔๕
 13. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวในคดีความผิดลหุโทษและความผิด ที่มีโทษปรับสถานเดียว พ.ศ. ๒๕๔๔
 14. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการนั่งพิจารณาคดีและพิพากษาคดีของผู้รับผิดชอบราชการศาล พ.ศ. ๒๕๔๔
 15. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายสำนวนคดี พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา
 1. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 2. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐
 3. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. ๒๕๕๙
 4. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘
 5. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
 6. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดี พ.ศ. ๒๕๕๗
 7. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐาน และการสืบพยานบุคคล ที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
 8. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๕๔
 9. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาล พ.ศ. ๒๕๕๔
 10. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
 11. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัยสิทธิรับสมัครรับเลือกตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
 1. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการฯ ที่ศาลเรียกมาเอง พ.ศ. ๒๕๖๐
 2. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการฯ ในคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. ๒๕๖๐
 3. ข้อบังคับของประธานศาลฏีกา ว่าด้วยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐
 4. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 5. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
 6. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
 7. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 8. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 9. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายในการสืบพยานโดยระบบการประชุม ทางจอภาพในคดีแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
 10. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ (พ.ศ. ๒๕๕๗)
 11. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสอดสองความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน และจัดทำรายงานเสนอตอศาล พ.ศ. ๒๕๕๖
 12. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการสอบถามผู้ต้องหา หรือทำการไตสวนพยานหลักฐาน ในการออกหมายขังผู้ต้องหา ในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
 13. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
 14. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาโดยไม่ให้พยานเผชิญหนาโดยตรงกับจำเลย พ.ศ. ๒๕๕๖
 15. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกําหนดมาตรการแทนการพิพากษาคดี พ.ศ. ๒๕๕๖
 16. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหลังฟ้องคดี พ.ศ. ๒๕๕๖
 17. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย การจดแจ้งและลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๖
 18. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และการรายงานผลการไกล่เกลี่ยในคดีครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๔
 19. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔
 20. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยพื้นความรู้ หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนและลบชื่อออกจากทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๔
 21. ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
 22. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 23. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
 24. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
 25. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
 26. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๖
 27. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี พ.ศ. ๒๕๔๕
 28. ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๔
คำแนะนำของประธานศาลฎีกา
 1. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับวิธีรอการกำหนดโทษ การรอการลงโทษและการกำหนดเงื่อนไขเพื่อควบคุมความประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
 2. คำแนะนำของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติต่อพยานที่เป็นเด็กในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙
 3. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
 4. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเรื่อง แนวทางบริหารจัดการคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
 5. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการไต่สวนมูลฟ้อง (พ.ศ. ๒๕๕๖)
 6. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานคดีในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค (พ.ศ. ๒๕๕๕)
 7. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๕
 8. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายทนายความที่ศาลตั้ง (พ.ศ. ๒๕๕๕)
 9. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับวิธีการรอการกำหนดโทษ (พ.ศ. ๒๕๕๕)
 10. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๕๔)
 11. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 12. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาส่งผู้ต้องหาไปเข้ารับการอบรมแทนการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
 13. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. ๒๕๔๗
 14. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันรพี (พ.ศ. ๒๕๔๕)
 15. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะ (พ.ศ. ๒๕๔๔)
 16. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำรงตนในโอกาสต่างๆ ของข้าราชการตุลาการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๔
 17. คำแนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑
อื่นๆ
 1. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
 2. ระเบียบประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการอบรม และทดสอบความรู้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๔
 3. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอ การพิจารณา และมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ฎีกาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๑
 4. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการไม่รับคดีซึ่งข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกา จะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาไว้พิจารณาพิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๑
 5. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐
 6. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
 7. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยข้ออุทธรณ์ในคดีล้มละลายที่ไม่สมควรได้รับการวินิจฉัย จากศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๔๗
 8. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก “คำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ควรเป็นแบบอย่าง”
ลงหนังสือ จำนวน 15 เรื่อง
 1. นายอติรุจ ตันบุญเจริญ ศาลจังหวัดเพชรบุรี
 2. นายณัฏฐ์พงษ์ สมศักดิ์ ศาลแขวงสมุทรปราการ (1)
 3. นายณัฏฐ์พงษ์ สมศักดิ์ ศาลแขวงสมุทรปราการ (2)
 4. นายชัยชนะ เลาหศิริปัญญา ศาลเยาวชนฯ จังหวัดบุรีรัมย์
 5. นายเอกดนัย เตชะจงจินตนา ศาลจังหวัดศรีสะเกษ (1)
 6. นายเอกดนัย เตชะจงจินตนา ศาลจังหวัดศรีสะเกษ (2)
 7. นายเอกดนัย เตชะจงจินตนา ศาลจังหวัดศรีสะเกษ (3)
 8. นายชูเกียรติ ภานุกรอุดม ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
 9. นายประชานาถ ทาบรรหาร ศาลเยาวชนฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
 10. นายโสต สุตานันท์ ศาลจังหวัดตาก
 11. นางสาวเมลานี โล่ห์พัฒนานนท์ ศาลจังหวัดสงขลา
 12. นายพีระพงศ์ เภรีฤกษ์ ศาลจังหวัดภูเก็ต
 13. นางธนัตถ์กรณ์ อินทร์พันธุ์ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 14. นายศุภชัย ฟูจิตร์ ศาลจังหวัดยะลา
 15. นายจักรวาล ทนกล้า ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ลงเว็บไซต์สำนักประธานศาลฎีกา จำนวน 36 เรื่อง
 1. นางขวัญหล้า เพชรทอง ศาลจังหวัดระนอง
 2. นายคนองเดช สวัสดิ์วงศ์วิชา ศาลจังหวัดชัยภูมิ
 3. นายชยาธร เฉียบแหลม ศาลจังหวัดนครพนม
 4. นางสาวชยาภา ชมชัยยา ศาลจังหวัดหัวหิน
 5. นางชุลีภรณ์ เฟื่องฟุ้ง ตรียุทธนากุล ศาลจังหวัดเพชรบุรี
 6. นายชูเกียรติ ภานุกรอุดม ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
 7. นางธัญญลักษณ์ เบ็ญจะมโน เตชะวุฒิพันธุ์ ศาลจังหวัดระยอง
 8. นายนววิธ มานะกุล ศาลเยาวชนฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 9. นายนาวิน มณีจันทร์ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
 10. นายบัลลังก์ จิระบุญศรี ศาลจังหวัดสมุทรปราการ (1)
 11. นายบัลลังก์ จิระบุญศรี ศาลจังหวัดสมุทรปราการ (2)
 12. นายไพบูลย์ วิหกหงษ์ ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
 13. นายไพรัช โปร่งแสง ศาลแรงงานภาค 6
 14. นางสาวเมลานี โล่ห์พัฒนานนท์ ศาลจังหวัดสงขลา
 15. นายยุทธพงศ์ ภูรีเสถียร ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 16. นางสาวรสดา วงศ์รัตนานนท์ ศาลจังหวัดไชยา
 17. นางสาววรรณวรัตม์ ไทยอาภรณ์ ศาลจังหวัดยโสธร
 18. นายวัฒนา เทพวุฒิสถาพร ศาลจังหวัดสีคิ้ว (1)
 19. นายวัฒนา เทพวุฒิสถาพร ศาลจังหวัดสีคิ้ว (2)
 20. นางวันทนา อินทปัตย์ ศาลเยาวชนฯ จังหวัดราชบุรี
 21. นายวิมล ถาวรขจรศิริ ศาลแขวงนครปฐม
 22. นายศักดา ไพรสันต์ ศาลจังหวัดนครปฐม
 23. นายศุภกร อาภาธีรวัตร ศาลแขวงอุบลราชธานี
 24. นายสมคะเน ไตติลานนท์ ศาลเยาวชนฯ จังหวัดเพชรบุรี
 25. นายสมชาติ เลิศลิขิตวรกุล ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 26. นายสมหวัง กองใจ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 27. นายสรพงค์ ไกรสุวรรณ์ ศาลจังหวัดระยอง
 28. นายสำเริง สินธูระหัฐ ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
 29. นายสำฤทธิ์ ราชสมณะ ศาลจังหวัดนางรอง
 30. นายสิทธิศักดิ์ หล๋อโตน ศาลจังหวัดระนอง
 31. นางสิริกาญจน์ ทิตตภักดี ศาลจังหวัดหัวหิน
 32. นางสุชา ลัทธิวงศกร คงชาตรี ศาลแขวงธนบุรี
 33. นายสุนทร จันทร์ฉิ้น ศาลจังหวัดสงขลา
 34. นางสุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
 35. นายสุวีร์ ตรียุทธนากุล ศาลจังหวัดเพชรบุรี
 36. นายเอกดนัย เตชะจงจินตนา ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
แบบฟอร์มการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด